Prošla godina bila je izazovna, ali uspjeli smo nastaviti s našim aktivnostima i projektom „Ne želim biti nevidljiv” pa bi se ovim putem željeli osvrnuti te zahvaliti na potpori našem radu i sa područnih (regionalnih) županijskih razina- Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj županiji koji su zaprimili i prihvatili naše prijave na svojim Pozivima te podržali naš rad i u 2020. godini:

Grad Zagreb u 2020. godini podržao nas je financijskom potporom u sklopu javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2020. g.za aktivnosti pružanja usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Dobivenim iznosom podmirili smo troškove najma objekta u Samoboru u kojem trenutno živi naših sedmero korisnika.

Također, Zagrebačka županija je i u 2020. godini podržala naš projekt „Ne želim biti nevidljiv“ koji je obuhvatio aktivnosti individualnog i grupnog socio-pedagoškog rada s djecom i mladima sa problemima u ponašanju, uključivanje djece i mladih korisnika Udruge u organizirane aktivnosti obrazovnog, kulturnog, umjetničkog tipa u lokalnoj zajednici, provođenje radne terapije u svrhu povećanja sposobnosti i samostalnosti djece i mladih sa teškoćama u razvoju za brigu o sebi i edukacije djelatnika o radu s djecom sa specifičnim teškoćama i potrebama.

***Projekt „Ne želim biti nevidljiv” provodi se od 2018. godine te doprinosi cilju podizanja kvalitete skrbi djece i mladih osjetljivih socijalnih skupina i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, prevenciji institucionalizacije djece s problemima u ponašanju i integraciji djece i mladih sa problemima u ponašanju, pripadnika Romske manjine, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju u širu društvenu zajednicu.***